Onbeperkte
kilometers
Uitgebreide
basisinventaris
Vervanging
bij pech of schade

Privacy policy

Privacy verklaring Ventura Campers en Carservice
 
Ventura Campers en Carservice, gevestigd aan Anthonie Fokkerstraat 63 3772 MP Barneveld, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 
Contactgegevens:
 
Ventura Campers/ Ventura Carservice
www.venturacampers.nl/ www.venturacarservice.nl
Anthonie Fokkerstraat 63
3772 MP Barneveld
T: 0854019880
 
Benjamin Koelewijn is de Functionaris Gegevensbescherming van Ventura Campers en Ventura Carservice. Hij is te bereiken via benjamin@venturacampers.nl
 
Persoonsgegevens die wij verwerken
 
Ventura Campers en Ventura Carservice verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
 
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
 
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@venturacampers.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
 
Ventura Campers en Ventura Carservice verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Ventura Campers en Carservice analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
- Ventura Campers en Carservice verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 
Geautomatiseerde besluitvorming
 
Ventura Campers en Carservice neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of - systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Ventura Campers en Carservice) tussen zit.
 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
 
Ventura Campers en Carservice bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
 
persoonsgegevens > Bewaartermijn 12 maanden> Reden: Eis verzekering tegen gebruik eigendom voor criminele doeleinden.
 
Personalia > Bewaartermijn 12 maanden > Reden: Eis verzekering tegen gebruik eigendom voor criminele doeleinden.
 
Adres > Bewaartermijn 12 maanden > Reden: Eis verzekering tegen gebruik eigendom voor criminele doeleinden.
 
Emailadres > Bewaartermijn 12 maanden > Reden: Eis verzekering tegen gebruik eigendom voor criminele doeleinden.
 
Delen van persoonsgegevens met derden
 
Ventura Campers en Carservice verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Een voorbeeld hiervan is de verzekeringsmaatschappij die vraagt om identificatie van een huurder teneinde verduistering en diefstal tegen te gaan. Of de Belastingdienst die vraagt om identificatie van een klant teneinde witwassing, fraude of financiering van terrorisme tegen te gaan.
 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
 
Ventura Campers en Ventura Carservice gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Ventura Campers en Ventura Carservice gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
 
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ventura Campers en Ventura Carservice en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@venturacampers.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Ventura Campers en Ventura Carservice wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
 
Ventura Campers en Ventura Carservice neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@venturacampers.nl